aktualizované
26. 03. 2013

MEDŽUGORIE   

  dátum vzniku
03.09.2002

Medžugorie

Hlavné posolstvo

Posolstvá

Týždenný program

Púte do Medžugoria

Aktuality

 Životopisy svätých

 

 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
25. marec 2014

„Drahé deti!
Znovu vás pozývam: začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch; choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska začne cez vás prúdiť do sveta, vo vašich srdciach zavládne pokoj a naplní vás Božie požehnanie. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím Synom Ježišom.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
 

 Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos
Si Deus Pro Nobis
Quis Contra Nos
 

 

 

 
Medžugorské ozveny

Aktuálne číslo:

 Adorácie  Adorácie

 Svätá spoveď  Svätá spoveď

 Tajomstvá svätého ruženca

Tajomstvá svätého ruženca

 Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

 

LINKY:

square02_daekbluegreen.gif Luci dell´Esodo

square02_daekbluegreen.gif Oficiálna stránka Medžugoria

square02_daekbluegreen.gif
Gospa - stránka o Medžugorí

square02_daekbluegreen.gif Mariánske centrum Medžugorie Bratislava

square02_daekbluegreen.gif Our Lady of Medjugorje

square02_daekbluegreen.gif Regina Della Pace

 

 
POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. februára 2014
cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo

Drahé deti!
Materinskou láskou vás chcem naučiť úprimnosti, pretože si prajem, aby ste ako moji apoštoli, boli vo svojom pôsobení dôslední, rozhodní a hlavneúprimní. Chcem, aby ste boli Božou milosťou otvorení pre požehnanie. Chcem, aby ste modlitbou a pôstom vyprosili od nebeského Otca poznanie toho, čo je prirodzené, sväté – božské. Naplnení poznaním, pod ochranou môjho Syna a mojou ochranou, budete mojimi apoštolmi, ktorí budú vedieť šíriť Božie slovo všetkým tým, ktorí ho nepoznajú a budete vedieť prekonať prekážky, ktoré vám budú stáť na ceste. Deti moje, Božia milosť zostúpi na vás prostredníctvom požehnania a zachovať si ju budete môcť pôstom, modlitbou, očistením a zmierením. Vaša účinnosť bude taká, akú od vás žiadam. Modlitesa za svojich pastierov, nech lúč Božej milosti
osvetlí ich cesty.
Ďakujem vám!“

 

 

Hlas Medžugoria

 

Časopis modlitbových skupín