aktualizované
25. 06. 2014

MEDŽUGORIE   

  dátum vzniku
03.09.2002

Medžugorie

Hlavné posolstvo

Posolstvá

Týždenný program

Púte do Medžugoria

Aktuality

 Životopisy svätých

 

 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
25. jún 2014

„Drahé deti!
Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a v modlitbe vás viesť k ceste pokoja. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe odkryjete múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás pred mojím Synom Ježišom. Vaše srdce a duša žíznia po pokoji i láske, po Bohu a jeho radosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

 Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos
Si Deus Pro Nobis
Quis Contra Nos
 

 

 

 
Medžugorské ozveny

Aktuálne číslo:

 Adorácie  Adorácie

 Svätá spoveď  Svätá spoveď

 Tajomstvá svätého ruženca

Tajomstvá svätého ruženca

 Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

 

LINKY:

square02_daekbluegreen.gif Luci dell´Esodo

square02_daekbluegreen.gif Oficiálna stránka Medžugoria

square02_daekbluegreen.gif
Gospa - stránka o Medžugorí

square02_daekbluegreen.gif Mariánske centrum Medžugorie Bratislava

square02_daekbluegreen.gif Our Lady of Medjugorje

square02_daekbluegreen.gif Regina Della Pace

 

 
POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. apríl 2014
cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo

Drahé deti,
materinskou láskou vám chcem pomôcť, aby váš život modlitby a pokánia bol opravdivým úsilím približovania sa môjmu Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli odlúčiť od hriechu. Každá modlitba, každá svätá omša a každý pôst sú úsilím približovania sa môjmu Synovi, pamiatkou jeho slávy a útočiskom pred hriechom; sú cestou k opätovnému zjednoteniu sa dobrého Otca a jeho detí. Preto, deti moje, otvoreným srdcom, plným lásky úpenlivo volajte meno nebeského Otca, aby vás osvietil Duchom Svätým. Skrze Ducha Svätého sa stanete prameňom Božej lásky. Z tohto prameňa budú piť všetci, ktorí nepoznajú môjho Syna, všetci, ktorí žíznia po láske a pokoji môjho Syna.
Ďakujem vám!
Modlite sa za svojich pastierov. Ja sa modlím za nich a chcem, aby stále cítili požehnanie mojich materinských rúk a podporu môjho materinského srdca.

 

 

Hlas Medžugoria

 

Časopis modlitbových skupín