aktualizované
12. 07. 2015

MEDŽUGORIE   

  založené
03.09.2002

Medžugorie

Hlavné posolstvo

Posolstvá

Týždenný program

Púte do Medžugoria

Aktuality

 Životopisy svätých

 

 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
25. júna 2015


Drahé deti!Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som vás mohla milovať a pozývať k obráteniu. Deti moje, Boh je vaším zajtrajškom, nie vojna a nepokoj, nie zármutok, ale radosť a mier musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha nikdy nenájdete pokoj.
Deti moje, vráťte sa preto k Bohu a modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou. Ja som s vami a milujem vás nezmerateľnou láskou.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

 Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos
Si Deus Pro Nobis
Quis Contra Nos
 

 

 

 
Medžugorské ozveny

Aktuálne číslo:

 Adorácie  Adorácie

 Svätá spoveď  Svätá spoveď

 Tajomstvá svätého ruženca

Tajomstvá svätého ruženca

 Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

 

LINKY:

square02_daekbluegreen.gif Luci dell´Esodo

square02_daekbluegreen.gif Oficiálna stránka Medžugoria

square02_daekbluegreen.gif
Gospa - stránka o Medžugorí

square02_daekbluegreen.gif Mariánske centrum Medžugorie Bratislava

square02_daekbluegreen.gif Our Lady of Medjugorje

square02_daekbluegreen.gif Regina Della Pace

 

 
POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. októbra 2014
cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo

 

Drahé deti! Materinskou láskou vás prosím, milujte jedny druhých. Nech je vo vašich srdciach, tak ako to chcel môj Syn od samého začiatku – na prvom mieste láska k nebeskému Otcovi a k svojmu blížnemu nad všetko pozemské. Moje drahé deti, či nerozoznávate znamenia čias? Či nerozoznávate, že všetko okolo vás, všetko, čo sa deje je preto, že niet lásky? Pochopte, že spása je v pravých hodnotách. Prijmite moc nebeského Otca, milujte ho a uctievajte. Kráčajte po stopách môjho Syna. Vy, deti moje, apoštoli moji drahí, vy sa vždy znova zhromažďujete okolo mňa, pretože ste smädní. Ste smädní po pokoji, láske a šťastí. Napite sa z mojich rúk. Moje ruky vám ponúkajú môjho Syna, ktorý je prameňom čistej vody. On oživí vašu vieru a očistí vaše srdcia, pretože môj Syn miluje čisté srdcia a čisté srdcia milujú môjho Syna. Len čisté srdcia sú pokorné a majú pevnú vieru. Také srdcia od vás žiadam, deti moje. Môj Syn mi povedal, že som Matkou celého sveta. Vás, ktorí ma takú prijímate, prosím, aby ste mi svojím životom, modlitbou a obetou pomohli, aby ma všetky moje deti prijali ako matku, aby som ich mohla viesť k prameňu čistej vody. Ďakujem vám.

Moje drahé deti, keď vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami dávajú telo môjho Syna, vždy v srdci poďakujte môjmu Synovi za obetu a za pastierov, ktorých vám vždy znova dáva.“