Svätý ruženec


 

Ako sa modlíme
ruženec

Modlitba svätého ruženca

 

Svätý ruženec má tri časti s jednotlivými tajomstvami:

radostný ruženec

bolestný ruženec

slávnostný ruženec.

V roku 2002 Svätý Otec Ján Pavol II. stanovil ďalšiu časť svätého ruženca ruženec svetla.

 

Modlitba svätého ruženca začína prežehnaním sa a znamením kríža, modlitbou Verím v Boha, Otče náš, 3x Zdravas' Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas' Mária s tajomstvom, Sláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.

Modlitbu svätého ruženca môžeme zakončiť modlitbou Zdravas' Kráľovná a znamením kríža.

 

Radostný ruženec

Prosby:

1.      ktorý nech rozmnožuje vieru našu

2.      ktorý nech posilňuje nádej našu

3.      ktorý nech roznecuje lásku našu

 

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1.      ktorého si Panna z Ducha Svätého počala /pokora/ (Lk 1, 26-38)

2.      ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila /láska k blížnemu/ (Lk 1, 39-56)

3.      ktorého si v Betleheme porodila /duch chudoby/ (Lk 2, 1-21)

4.      ktorého si v chráme obetovala (Lk 2, 22-40)

5.      ktorého si v chráme našla /poslušnosť, čistota/ (Lk 2, 41-51)

 

 

Bolestný ruženec

Prosby:

1.      ktorý nech osvecuje rozum náš

2.      ktorý nech posilňuje vôľu našu

3.      ktorý nech posilňuje pamäť našu

 

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1.      ktorý pre sa nás krvou potil /ľútosť nad našimi hriechami/ (Lk 22, 39-46; Mt 26, 36-56; Mk 14, 32-52; Jn 18, 1-11)

2.      ktorý pre nás bičovaný bol /odpustenie našej zmyselnosti/ (Mt 27, 26; Mk 25, 15; Jn 19,1)

3.      ktorý pre nás tŕním korunovaný bol /odpustenie našich hriešnych túžob/ (Mt 27, 27-31; Mk 15, 16-20)

4.      ktorý pre nás kríž niesol /znášanie našich ťažkostí/ (Lk 23, 26-30; Mt 27, 32)

5.      ktorý pre nás ukrižovaný bol /väčšia láska k Bohu a dušiam/ (Lk 23, 33-44; Mt 27, 33-56; Mk 15, 21-41; Jn 19, 17-37)

 

 

Slávnostný ruženec

Prosby:

1.      ktorý nech usporaduje myšlienky naše

2.      ktorý nech riadi slová naše

3.      ktorý nech spravuje myšlienky naše

 

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1.      ktorý slávne z mŕtvych vstal /viera v Božiu Lásku/ (Lk 24, 1-12; Mt 28, 5-8; Mk 16, 5-14)

2.      ktorý slávne na nebesia vstúpil /túžba po nebi/ (Lk 24, 50-53; Mk 16, 19-20; Sk 1, 4-11)

3.      ktorý nám Ducha Svätého zoslal /príchod Ducha Svätého do našich sŕdc/ (Sk 2, 1-13)

4.      ktorý ťa, Panna, do neba vzal /milosť dobrej smrti/ (Zj 12, 14-16)

5.      ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval /veľká úcta k Panne Márii/ Zj 12, 1-3)

 

 

Ruženec svetla

Prosby:

1.      ktorý nech je Svetlom nášho života

2.      ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou

3.      ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

 

Tajomstvá:

1.      ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie (Mt 3, 13-17; Lk 3, 22; Mk 3, 35)

2.      ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru (Jn 2, 1-11)

3.      ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie Mt 4, 12-17, 23-24)

4.      ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia (Mt 17, 1-9)

5.      ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti (Mt 26, 26-29)

 

 

Znamenie kríža (prežehnanie sa)

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

 

Apoštolské vyznanie viery

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, ukrižovaný umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Modlitba Pána

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Anjelské pozdravenie

 

Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Chvála Najsvätejšej Trojici

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Modlitba Panny Márie z Fatimy

 

Ó, Ježišu, odpusť nám naše viny, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

 

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

 

 

Pri každodennej modlitbe svätého ruženca sa modlieva:

Pondelok         - radostný ruženec

Utorok - bolestný ruženec

Streda              - slávnostný ruženec

Štvrtok - ruženec svetla

Piatok              - bolestný ruženec

Sobota             - radostný ruženec

Nedeľa            - slávnostný ruženec

 

Kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote.

Rozjímaním o jednotlivých tajomstvách sa vnímavé duše stávajú účastné milostí, ktoré Ježiš Kristus a Panna Mária zaslúžili svojím životom plným lásky.

Svätý ruženec sa môžeme modliť kedykoľvek, napr. aj pri práci alebo na ceste.