Úvodná stránka

M E D Ž U G O R I E

strana   1   blue00_next.gif   2   blue00_next.gif   3     

 

 

 

 

SPRIEVODCA
PÚTNICKÝM MIESTOM KRÁĽOVNEJ POKOJA

1

SPRIEVODCA
FARNOSŤ MEDŽUGORIE
ZJAVENIA PANNY MÁRIE

FAR. KOSTOL SV.JAKUBA
VONKAJŠÍ OLTÁR

 

 

"My biskupi, po trojročnom komisionálnom štúdiu priznávame Medžugorie za pútnické miesto. Znamená to, že nemáme nič proti tomu, keď si tu niekto ctí Matku Božiu v súlade s učením Cirkvi a vierou..., preto to ponechávame na ďalšie štúdium.
Cirkev sa neponáhľa."

Kardinál Dr. Fratišek KUHARIČ, Zágrebský arcibiskup

(Glas koncila, 15. augusta 1993)

(viď Zadarské vyhlásenie, Komentár vyhlásenia, Kongregácia pre náuku viery - Vatikán: Desať rokov zadarského vyhlásenia)

 

 

FARNOSŤ MEDŽUGORIE

 

Farský úrad Medžugorie sa nachádza v Hercegovine, 25 km juhozápadne od Mostaru.
Medžugorie (meno slovanského pôvodu, označuje miesto medzi dvoma kopcami) so svojimi časťami Bijakoviči, Vionica, Miletina a Šurmanci tvorí rímskokatolícku farnosť, v ktorej dnes (rok 2002)
žije okolo 4000 obyvateľov.
Pastorálne sa o farnosť starajú kňazi Hercegovinskej františkánskej provincie Nanebovzatia Panny Márie.

 

 

Celá táto oblasť je obývaná Chorvátmi, ktorí
kresťanstvo prijali už pred 13. storočím. Dedina
sa v historickým záznamoch spomína v roku 1599. Terajší farský úrad bol založený v roku 1892
a je zasvätený sv. apoštolovi Jakubovi, ktorý
je patrónom pútnikov.

Do 24. júna 1981 žilo Medžugorie ako ostatné dediny tohto kraja - ľudia sa starali o skromný život
svojich rodín obrábaním zeme, pestovaním tabaku
a hrozna, produkovaním vína a pestovaním ovocia. Kvôli ťažkým sociálnym podmienkam odišli mnohí
z nich do sveta, do zaocenáskych
a západoeurópskych štátov, a do miest Bosny
a Hercegoviny a do Chorvátska.

 

ZJAVENIA PANNY MÁRIE

V roku 1981, keď sa zjavenia Panny Márie začali,
život farnosti sa zmenil. Panna Mária si okrem
šiestich vizionárov vybrala za svojich svedkov
a spolupracovníkov celú farnosť aj pútnikov. Osobitne to povedala v posolstve, ktoré im dala hovoriac: "Ja som si túto farnosť osobitným spôsobom vybrala a chcem ju viesť." (1. 3. 1984)

 

Dňa 24. júna 1981 okolo 18.00 hodine šesť mladých ľudí, Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič, Ivan Dragičevič, Ivan Ivankovič a Milka Pavlovič videli na kopci Crnica, niekoľko sto metrov nad miestom zvaným Podbrdo, mladú ženu
s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou dávala znak, aby sa k nej priblížili. Prekvapení a prestrašení
sa k nej nechceli priblížiť.

Na druhý deň, 25. júna 1981, v tom istom čase
štyria z nich, Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič a Ivan Dragičevič, pocítili, že sú silno priťahovaní k miestu, kde deň predtým videli TÚ, ktorú spoznali ako Pannu Máriu. Pripojila
sa k ním Marija Pavlovič a Jakov Čolo. Takto
sa vytvorila skupina medžugorských vizionárov.
V ten deň sa s Pannou Máriou modlili a rozprávali. Preto sa 25. jún slávi ako deň výročia zjavenia.
Podľa svedectva vizionárov, mali od tohto dňa každodenné zjavenia, spoločne alebo oddelene,
kdekoľvek sa nachádzali. Milka Pavlovič a Ivan Ivankovič Pannu Máriu už nikdy viac nevideli.

 

Na tretí deň zjavení, 26. júna 1981, nás Panna Mária prvýkrát pozvala k pokoju slovami:
"Pokoj, pokoj, pokoj - iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, a medzi ľuďmi navzájom."
Najprv boli zjaveniami oslovení a pozvaní Pannou Máriou obyvatelia Medžugoria a potom pútnici z okolia a celého sveta. Začali sa zhromažďovať a modliť sa.

 

Hneď od začiatku zjavení sa začalo prenasledovanie
vizionárov, ich rodičov, ich rodín, farníkov
a kňazov, ale aj pútnikov. Vizionárov odviedli na policajný výsluch a na psychiatrické vyšetrenia, ale vždy bolo potvrdené, že sú zdraví. To isté bolo potvrdené aj v neskorších rokoch.
Vtedajší správca farnosti Medžugorie P. Jozo Zovko
bol mesiac a pol po prvom zjavení zatknutý
a nevinne odsúdený komunistickým súdom na tri
a pol roka väzenia.

 

Podľa jednohlasného svedectva vizionárov, dáva im
Panna Mária posolstvá, aby ich odovzdávali farnosti
a svetu. Hlavné posolstvá sú POKOJ, VIERA, OBRÁTENIE, MODLITBA A PÔST. Najprv je potrebné,
aby svedkami jej zjavení a posolstiev boli samotní farníci a pútnici. A potom, aby sa spoločne
s vizionármi pridali k uskutočňovaniu jej plánu obrátenia sveta a jeho zmierenia sa s Bohom.

 

Na záver roku 1982 sa Panna Mária prihovorila vnútorným hlasom dvom ďalším desaťročným
dievčatám, Jelene a Marijane Vasiľ. Panna Mária
od roku 1983 do roku 1987 usmerňovala prostredníctvom ich modlitebnej skupiny modlitbové
hnutie, ktoré sa začalo vytvárať od samého
začiatku zjavení.

 

Posolstvá Panny Márie v Medžugorí predstavujú osobitú školu pokoja, modlitby a lásky.

 

 

FARSKÝ KOSTOL SV. JAKUBA

 

 

 Po založení farnosti v roku 1892 bol v roku 1897 dokončený prvý farský kostol. Pod vplyvom zemetrasení začali kostolné múry praskať, budova bola značne poškodená. Po 1. svetovej vojne
sa začalo myslieť na výstavbu nového kostola.
V roku 1934 sa začala stavba nového kostola. Kostol bol 19. januára 1969 posvätený.

 

 

 Kostol sv. Jakuba je v súčasnosti ohniskom
aj strediskom eucharistického a modlitbového
života nielen samotných farníkov, ale aj pútnikov.

 

Ohradený park nachádzajúci sa na kruhovom objazde z východnej strany svätyne pripomína miesto, kde sa nachádzal starý kostol.

 

 

 VONKAJŠÍ OLTÁR

 

 

Od roku 1981 sa kostol a okolie neprestajne upravujú. Vyžaduje si to stále zvyšujúci sa počet pútnikov.

 

 

V roku 1989 bol vybudovaný oltár vonku
za kostolom a modlitbový priestor okolo neho (5000 miest na sedenie). Slúži na stretnutia pútnikov v letnom období a na veľké sviatky, kedy sa v Medžugorí stretne aj viac ako 10 000 pútnikov.

 

 


1   blue00_next.gif   2   blue00_next.gif   3

 

 

 © Copyright
INFORMATION CENTRE "MIR" MEDJUGORJE