Svätá spoveď 

Sviatosť milosrdenstva, odpustenia a zmierenia, obrátenia a pokánia

 

Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.

(Lk 15, 18)

 

Sviatosť svätej spovede sprevádza človeka pri jeho pádoch a povstaniach. Je spojená so spytovaním svedomia, ktoré konáme, aby sme duchovne nezaspali a vedie nás stále hlbšie do tajomstva božského života. Vo sviatosti svätej spovede sa stretávame s Božou láskou a milosrdenstvom, a nie so súdom a odsúdením. Boh, náš Otec, vždy odpúšťa tomu, kto úprimne ľutuje a lieči človeka od hriechu a následkov hriechu. Preto človek môže odpúšťať druhým, dokonca nepriateľom. Sviatosť svätej spovede nás zmieruje s Bohom, s Cirkvou, s bratmi a sestrami a s nami samými.

 

"Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste otvorili dvere svojho srdca Ježišovi, ako sa kvet otvára slnku. Ježiš si praje naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Nemôžete, dietky, uskutočniť mier, keď nie ste v mieri s Ježišom. Preto vás pozývam ku svätej spovedi, aby Ježiš bol vašou Pravdou a Mierom.

Dietky, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť to, čo vám hovorím. Ja som s vami a milujem vás."

Medžugorie, posolstvo z 25. januára 1995

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

(Mt 11, 28)

 

ČO TREBA UROBIŤ, ABY SME DOBRE VYKONALI SVÄTÚ SPOVEĎ?

-         spytovať si svedomie

-         ľutovať hriechy

-         hriechy vo svätej spovedi úprimne vyznať

-         pevne sa rozhodnúť už nehrešiť, varovať sa príležitosti k hriechu, napraviť škodu spôsobenú svojimi hriechmi

-         vykonať uložené pokánie

 

Svet, v ktorom žijeme, sa vzďaľuje od kresťanského chápania pokánia, obrátenia a hriechu, ale nemôže vo svedomí zničiť vedomie hriechu. Hriech je stav, ktorý nás vzďaľuje od Boha. Hriech je vo svojej podstate výraz nedôvery k Bohu, odmietanie Boha a vedie k duchovnej smrti. Preto nám Boh posiela Ježiša, Spasiteľa, ktorý nás nesúdi, ale oslobodzuje. Evanjelium začína výzvou k obráteniu, k radikálnej zmene, aby Boh mohol pôsobiť v našom živote.

Každá svätá spoveď je novým krokom obrátenia.

 

"Drahé deti!

Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, odovzdajte Pánovi celú svoju minulosť: všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach! Želám si, aby každý z vás bol šťastný, avšak s hriechom to nikto nemôže dosiahnuť. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte túto novú cestu radosti. Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými svedkami toho, čo si od každého z vás želáme ja a môj Syn. Žehnám vás."

Medžugorie, posolstvo z 25. februára 1987

 

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? 13 A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. 14 Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.

(Mt 18, 12-14)

 

... lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

(Lk 15, 24)

 

Spoveď spočíva vo viere v Božiu lásku a v dôvere v Božie milosrdenstvo. Prijímame v nej Otcovo bezhraničné odpustenie. Spoločenstvo s Otcom nás uvádza do  spoločenstva s bratmi a sestrami, otvára cestu k uzdraveniu tela i duše.

Vo svätej spovedi sa nejedná o vymenovanie hriechov, ale o otváraní srdca láske. Boh nám odpustí radostne. Zabudnime na falošný obraz žiarlivého Boha, ktorý trestá a otvorme srdce obrazu Boha, ktorý trpí pre naše hriechy, Boha plného bezhraničnej lásky a milosrdenstva, ktorý sa raduje z odpustenia. Niet hriechu, ktorý by Boh vo svojom milosrdenstve neodpustil! Každé naše povstanie nás vedie o krok bližšie k milovanému Otcovi.

Pozerajme sa, aký je krásny Boží plán s nami a uvidíme, kde sme neodpovedali na Božiu výzvu a kde sme ponížili sami seba.

Náš vzťah k Bohu: otázky spojené s našou vierou (slabosť viery, pochybnosti aj zapieranie), modlitba, pôst... Boh nás má rád... máme my radi jeho?

Náš vzťah k blížnemu: sebeckosť, necitlivosť, nedostatok lásky, záujmu a pozornosti, krutosť, žiarlivosť a závisť, ohováranie... Pritom si treba uvedomiť, že sme skutočne urazili blížneho a ranili lásku.

Náš vzťah sebe samým: nedostatok priania prehĺbiť duchovný život a malá snaha o jeho prehĺbenie. Povrchná zábava, opíjanie, hriechy tela proti kresťanskému ideálu čistoty, úcta k telu ako k chrámu Ducha Svätého, nezodpovednosť v plnení povinností k spoločnosti, k rodine...

 

SPYTOVANIE SVEDOMIA

Zhrešiť možno myšlienkou, slovom, skutkom a zanedbávaním dobrého. Človek sa dopúšťa ťažkého hriechu, keď úplne vedome s poznaním a dobrovoľne úmyselne prekračuje Božie alebo cirkevné prikázania v závažných a veľkých veciach.

 

DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

1.      Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. (Sú v tvojom živote povery, mágie, špiritizmus, horoskopy, idoly, ktorým sa klaniaš a pod.)

2.      Nevezmeš meno Božie nadarmo. (Nadávaš, preklínaš, berieš Božie meno nadarmo? Modlíš sa a sláviš Boha?)

3.      Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. (Účastníš sa na svätej omši, pracuješ v nedeľu?)

4.      Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi. (Vzťah k rodičom a k starším vo všeobecnosti, k ľuďom v tvojej rodine a v susedstve?)

5.      Nezabiješ. (Zabíjaš niečím svoj život a životy druhých: opilstvo, droga, rôzne druhy závislosti, nenávisť, potrat, zabíjanie?)

6.      Nescudzoložíš. (vzťah k vlastnému telu a k telu iných osôb, pornografia, filmy, sebaukájanie a pod.)

7.      Nepokradneš! (Úcta k cudziemu majetku a nakladanie s vlastným majetkom, sebeckosť, lakomstvo, materializmus, krádež?)

8.      Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. (Lži, falšovanie, donášanie na druhých, chránenie dobrého mena, láska k pravde.)

9.      Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. (Vernosť v manželstve, cudzoložstvo, manželská čistota, čistota mimo manželstva.)

10.  Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho. (Spokojnosť s tým, čo máš, nespokojnosť pre nedostatok materiálnych hodnôt, ničenie cudzieho majetku.)

 

PÄŤ CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

1.      V nedeľu a vo sviatok zúčastniť sa svätej omše a zachovať pracovný pokoj.

2.      Vyspovedať sa zo svojich hriechov aspoň raz za rok.

3.      Prijať Sviatosť Oltárnu aspoň vo veľkonočnej dobe.

4.      Zdržovať sa mäsitého pokrmu v piatok a v stanovené dni.

5.      Prispievať Cirkvi na jej potreby.

 

PRIKÁZANIE KRESŤANSKEJ LÁSKY

1.      Miluj svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.

2.      Miluj svojho blížneho ako seba samého.

 

PRIRODZENÝ ZÁKON

1.      Čo chcete, aby ľudia vám robili, robte aj vy im.

2.      Čo nechcete, aby ľudia vám, robili, nerobte ani vy im.

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

1.      pýcha

2.      lakomstvo

3.      závisť

4.      hnev

5.      smilstvo

6.      obžerstvo

7.      lenivosť alebo duchovná znechutenosť

 

"Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi, aby vás zmenil.

Dietky, ste mi drahé a všetkých vás milujem a pozývam vás, aby ste mi boli bližšie a aby vaša láska k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu bola vrúcnejšia. Prajem si vás obnovovať a viesť svojím Srdcom k Srdcu Ježišovmu, ktoré i dnes za vás trpí a pozýva vás k obráteniu a obnove.

Prostredníctvom vás si prajem obnoviť svet. Pochopte, dietky, že vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta.

Dietky, pozývam vás a milujem a zvláštnym spôsobom prosím: Obráťte sa!"

Medžugorie posolstvo z 25. októbra 1996

 

ĽÚTOSŤ A ROZHODNUTIE

Dobrotivý nebeský Otče, Bože nesmierneho milosrdenstva, ľutujem z celého srdca, že som Teba, Boha svojho, toľkokrát urazil, stratil Tvoju milosť a nebeský raj a zaslúžil som si pekelné muky! Bože môj, rozhodujem sa, s pomocou Tvojej milosti, že Ťa už nebudem urážať, ale poteším sa a budem sa chrániť každej príležitosti, ktorá by ma mohla viesť k hriechu.

Presvätá Panna Mária, obhajkyňa a útočište hriešnikov, Matka milosrdenstva, pohliadni na mňa, hriešnika. Ktokoľvek sa k Tebe utiekal, Ty si ho milostivo prijala. Vypros mi milosť, aby som sa správne a úplne vyspovedal(a) a už nehrešil(a).

 

Nech i vrchy odstúpia

a kopce nech sa otrasú:

moja milosť neodstúpi od teba,

zmluva môjho mieru sa neotrasie,

hovorí Pán, tvoj zľutovník.

(Iz 54, 10)

 

AKO SA SPOVEDAŤ?

I vstal a šiel k svojmu otcovi.
Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.

(Lk 15, 20)

 

Prekrižuj sa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Na poslednej svätej spovedi som bol(a) ......., odvtedy som spáchal(a) tieto hriechy: (vyznaj svoje hriechy). Na ďalšie hriechy sa nepamätám.

Vypočuj si radu spovedníka a pokánie, ktoré máš urobiť (uložená modlitba).

Pomodli sa úkon kajúcnosti:

"Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť, hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu."

Prijmi rozhrešenie spovedníka. Na jeho "Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý!" odpovedz: "Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky."

Prekrižuj sa.

 

"... Svätá spoveď nech je pre vás prvým činom obrátenia sa, ale potom, drahé deti, sa rozhodnite pre svätosť.

Vaše obrátenie a rozhodnutie pre svätosť nech sa začne dnes, a nie zajtra.

Dietky, ja vás všetkých pozývam na cestu spásy a prajem si ukázať vám cestu k raju. Preto, dietky, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť.

Dietky, chopte sa vážne modlitby a modlite sa, modlite sa, modlite sa..."

Medžugorie, posolstvo z 25. novembra 1998

 

Zostavilo: Informačné centrum "MIR", Medžugorie. Zodpovedný P. Mario Knezović, OFM